Examens en Her-certificeringen - Praktijk Centrum Bomen

Examens en Her-certificeringen

Examens Opleidingen

De EAC kent de kwalificatie European Tree Worker toe op basis van een examen. Het doel van het examen is om na te gaan of de kandidaat over de kennis en vaardigheden beschikt die in het vastgelegde curriculum beschreven staan om het ETW examen climbing (klimmen) te behalen.

De EAC kent de kwalificatie European Tree Worker toe op basis van een examen. Het doel van het examen is om na te gaan of de kandidaat over de kennis en vaardigheden beschikt die in het vastgelegde curriculum beschreven staan om het ETW examen platform (hoogwerker) te behalen.

De EAC kent de kwalificatie European Tree Worker toe op basis van een examen. Als het examen op een of meerdere onderdelen niet is gehaald kan met behulp van een herexamen een nieuwe poging gedaan worden. Het doel van het herexamen is om na te gaan of de kandidaat over de kennis en vaardigheden beschikt die in het vastgelegde curriculum beschreven staan om het ETW examen te behalen.

Het ETW certificaat is 3 jaar geldig. Gedurende deze 3 jaar zal de ETW’er met behulp van trainingen, workshops, infodagen, etc her-certificeringspunten moeten verzamelen waarmee aan het eind van de 3 jaar het certificaat verlengt kan worden.

De European Arboricultural Council (EAC) vertegenwoordigt de nationale boomverzorgingsorganisaties die gezamenlijk de EAC-raad vormen. Deze Raad zorgt voor de uitvoering en de borging van het examen dat leidt tot de kwalificatie van European Tree Technician (ETT).

Het doel van het examen is het testen van de kennis en vaardigheden zoals beschreven in het curiculum van de EAC. Wanneer het examen met succes is afgesloten, mag de kandidaat zich gecertificeerd European Tree Technician noemen.

De European Arboricultural Council (EAC) vertegenwoordigt de nationale boomverzorgingsorganisaties die gezamenlijk de EAC-raad vormen. Deze Raad zorgt voor de uitvoering en de borging van het examen dat leidt tot de kwalificatie van European Tree Technician (ETT).

Het doel van het examen is het testen van de kennis en vaardigheden zoals beschreven in het curiculum van de EAC. Wanneer het examen met succes is afgesloten, mag de kandidaat zich gecertificeerd European Tree Technician noemen.

Het ETT certificaat was onbeperkt geldig, dit is in 2022 gewijzigd. Alle in 2022 en de jaren daarvoor behaalde certificaten hebben een geldigheid gekregen tot met december 2025. In 2023 en later behaalde certificaten krijgen een geldigheid van 3 jaar. Gedurende deze 3 jaar zal de ETT’er met behulp van trainingen, workshops, infodagen, lesgeven, etc her-certificeringsactiviteiten moeten doen waarmee aan het eind van de 3 jaar het certificaat verlengt kan worden.

Boomveiligheid Examens

Voor de controle, het beoordelen en het registreren van de bomen is het certificaat Boomcontroleur (of Boomveiligheidscontroleur) vereist. Dit Boomcontroleur certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar. Na vijf jaar moet u opnieuw een theorie examen doen om het certificaat voor opnieuw 5 jaar te verlengen. Dit examen toetst of uw kennis nog up-to-date is. Voor het examen krijgt u een examentraining. Dit is een opfristraining met een update op het gebied van de laatste ontwikkelingen.

Voor het interpreteren en rapporteren van boomveiligheidsgebreken is het Boomveiligheidsinspecteur (BVI) certificaat een benodigdheid. Dit certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar. Na vijf jaar moet een hercertificering plaatsvinden om het certificaat voor opnieuw 5 jaar te verlengen.

Wet natuurbescherming Hercertificeren

Het WNB niv I certificaat is 5 jaar geldig. Om het certificaat geldig te houden dient een hercertificering plaats te vinden. Deze hercertificering duurt halve dag.

Het WNB niv II certificaat is 5 jaar geldig. Om het certificaat geldig te houden dient een hercertificering plaats te vinden. Deze hercertificering duurt halve dag.

Als bedrijfsleider, beheerder of werkvoorbereider moet u werkzaamheden in de buitenruimte voorbereiden, managen en aanbesteden. Hierbij dient u rekening te houden met de regels van de Wet Natuurbeheer (voorheen Flora- en faunawet). U dient op deskundige en juiste wijze om te gaan met de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden op het gebied van flora en fauna.

U leert de Wet Natuurbescherming toe te passen bij planvorming, op te nemen in contracten en bij het maken van een plan van aanpak. De risico’s van de Wet Natuurbescherming kunt u zo goed managen. Het behaalde certificaat is 5 jaar geldig. Hercertificeren is belangrijk om bij te blijven en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Speciale trainingen Examens

In 2018 is het door het Norminstituut Bomen in 2014 ontwikkelde “Handboek Bomen” vernieuwd. In dit vernieuwde “Handboek Bomen 2018” staan kwaliteitseisen voor werkzaamheden bij bomen beschreven.

In 2018 is door het Norminstituut bomen besloten na 2018 geen examen meer te houden voor Gecertificeerd Controleur Handboek bomen. Training voor het gebruiken van de Resultaatsmeter, het instrument om de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden te meten en registreren, zullen wel worden aangeboden. Voor de training verwijzen wij graag naar de pagina van de training: Basistraining Handboek Bomen

Het examen voor Data Inspecteur Bomen wordt afgenomen door het Norminstituut Bomen. De traininig wordt verzorgd voor PCbomen. Vanuit de zorgplicht voor bomen wordt vooral naar de veiligheid gekeken, maar hoe gaan we om met de onderhoudskenmerken? Naast de boomveiligheid zijn ook aanvullende kenmerken nodig om het cyclisch beheer aan te sturen. Deze kenmerken, zoals het boombeeld, onderhoudsstaat en beoogde eindbeeld zijn essentieel voor een goede analyse en budgettering bij geïntegreerd en cyclisch boombeheer.

De Data Inspecteur Bomen vervult hierbij een belangrijke rol.