Zorgplicht - Praktijk Centrum Bomen

Blog

Zorgplicht

Iedere boomeigenaar heeft de wettelijke verplichting om zorg te dragen voor de veiligheid van de omgeving.De zorgplicht vergt een periodieke controle voor overheden en andere terreineigenaren om schade aan derden te voorkomen.Daarbij dient er een registratie te zijn van alle controles en het onderhoud.

De boomeigenaar kan aansprakelijk worden gesteld voor schade door bomen of takken indien er onvoldoende zorg aan de boom of takken is besteed. De controles moeten worden uitgevoerd door aantoonbare deskundigen.

Deze deskundigen controleren onder andere op:

– De conditie van de boom.

– Eventuele ziektes en aantastingen.

– Snelheid van wondovergroeiing

.- Breukveiligheid.

– Stabiliteit en verankering in de grond.

– Eventuele risico’s van de groeiplaats en directe omgeving.

De wet kent de volgende drie soorten zorgplicht:

1. Algemene zorgplicht

Bomen moeten regelmatig gecontroleerd worden. Indien nodig zullen er maatregelen getroffen moeten worden. Ook regulier onderhoud valt onder de algemene zorgplicht. Controles moeten systematisch en met regelmaat worden uitgevoerd.

2. Verhoogde zorgplicht

Verhoogde zorgplicht geldt voor bomen die op een plek staan waar een boom gevaar kan opleveren voor omstanders, bij losrakende takken of als er een boom omvalt.

Bijvoorbeeld op campings, langs bungalows of bij parkeerplekken. Dit hangt deels samen met de dikte van de boom en de conditie van de boom. In een bosgebied is dit anders. Daar is jaarlijkse controle niet van toepassing, mede omdat schade niet te voorzien is.

3. Onderzoek plicht

De onderzoek plicht geldt voor bomen waar eerder een uitwendige afwijking of gebrek is geconstateerd, die mogelijk gevaar oplevert in de toekomst.

Kort samengevat houdt dit in dat iedere boomeigenaar verantwoordelijk is voor zijn of haar boom!

Mocht uw boom omvallen of er valt een tak van uw boom en dat levert schade op aan derden, dan bent u verantwoordelijk. U kunt dit voorkomen door periodieke controles te laten uitvoeren. Daardoor heeft u er alles aan gedaan om zowel uw boom gezond te houden als de omgeving veilig te houden!

Schrijf een reactie op dit bericht