Groeiplaatsproblemen en -oplossingen - Praktijk Centrum Bomen

Blog

Groeiplaatsproblemen en -oplossingen

weg van asfalt met gras en bomen ernaast

Als de groei van een boom stagneert of een boom vroegtijdig begint af te takelen, ligt de oorzaak vaak bij de groeiplaats. Niet zo verwonderlijk, want bomen op groeiplaatsen in de bebouwde kom worden blootgesteld aan allerlei invloeden van buitenaf die van invloed zijn op de ontwikkeling van bomen. In dit blog besteden we aandacht aan een aantal veelvoorkomende groeiplaatsproblemen en hun oplossingsmethodes.

Beperkte doorwortelbare ruimte
In de bebouwde kom is er voor een boom vaak onvoldoende geschikte grond om uit te groeien. De beperkte doorwortelbare ruimte beperkt de groei van de boom. De hoeveelheid doorwortelbare ruimte kan vergroot worden door gronduitwisseling. Deze bewerkelijke methode kan bijdragen aan een structurele verbetering van de groeiplaats. Na de gronduitwisseling is het van belang dat de groeiplaats tegen verdichting wordt beschermd. Op deze manier zal de groeiplaats van de boom voor de gehele levensduur geschikt zijn en is herhaling van de gronduitwisseling niet nodig. In de praktijk zien we vaak dat er regelmatig kleine hoeveelheden grond worden uitgewisseld. In dit geval zien we een tijdelijke verbetering en komt herhaling van de procedure wel voor. Ook zonder gronduitwisseling kan de doorwortelbare ruimte vergroot worden. Dit kan door het machinaal spitten of omwoelen, het aanbrengen van grondpijlers of het toepassen van luchtcompressiemethoden.

Gebrekkige voedingstoestand van de bodem
Bemesten is een goede oplossing voor de aanpak van een gebrekkige voedingstoestand van de bodem. Door het bemesten van de bodem worden voedingselementen, organische meststoffen of bodemorganismen aan de bodem toegevoegd. Hierdoor:

  • verhoogt het algemene voedselaanbod in de bodem,
  • verbetert de structuur van de bodem door het stimuleren van bodemleven en
  • worden specifieke elementen toegevoegd via een mestgift.

Onvoldoende zuurstofvoorziening
De groei van een boom kan nadelig beïnvloed worden door onvoldoende zuurstofvoorziening in de bodem. Dit probleem is op verschillende manieren op te lossen. Het wegnemen van de verharding kan de groeiomstandigheden van een boom aanzienlijk verbeteren. De oppervlakte rond de boom dient vervolgens wel beschermd te worden tegen het opnieuw verdichten door betreding of berijden van de bodem. Dit kan door beplanting of het plaatsen van een boomrooster.
Ook het aanbrengen van een beluchtingssysteem is een geschikte oplossing. Met name bij nieuwe aanplant en bij grondophogingen heeft deze oplossing nut. Bij bestaande bomen zijn beluchtingssystemen in de meeste gevallen niet nodig, hier volstaat een voldoende verharding.

Geen optimale vochtvoorziening
Problemen met de vochtvoorziening kunnen zowel bestaan uit een tekort of overschot aan water. Tekorten ontstaan vaak door het bestaan van verharding, waardoor het water de wortels niet voldoende bereikt. Ook kunnen problemen in de vochthuishouding ontstaan door een wijziging van het grondwaterpeil. Wat is hier aan te doen? Met behulp van een watergeefsysteem kan een boom in droge perioden van water worden voorzien. Ook het aanbrengen van grondpijlers of tot aan het grondwater of drainage kan een oplossing zijn.

Meer weten over groeiplaatsverbetering of andere boomgerelateerde thema’s? Bekijk ons trainingsaanbod en ontdek welke training voor jou geschikt is.

Schrijf een reactie op dit bericht