Boombescherming bij werkzaamheden deel 2 - Praktijk Centrum Bomen

Blog

Boombescherming bij werkzaamheden deel 2

Mannen met afgezaagde takken

In het vorige blog  kwam de beleidsmatige kant van boombescherming aan bod. In dit deel gaan we verder in op de praktische kanten van boombescherming.  Bij werkzaamheden in de buurt van bomen, raken deze regelmatig beschadigd of moeten zij in het uiterste geval zelfs helemaal verdwijnen. Beschermende maatregelen of aanpassing van de plannen kunnen ertoe bijdragen dat de bomen behouden kunnen blijven. Het is dan ook van toegevoegde waarde als de boombeheerder of boomspecialist vanaf het begin van de planvorming betrokken is.

Algemene beschermende maatregelen
De beschermende maatregelen die nodig zijn kunnen per situatie verschillen. Zo kunnen soortspecifieke eigenschappen ervoor zorgen dat bijvoorbeeld groeiplaatsveranderingen geen optie zijn. Hiervan is onder meer sprake bij de Fagus, Betula, Fraxinus en Acer. Boombescherming is dan ook maatwerk.

Hekwerken
Doorgaans is het plaatsen van een hekwerk de beste bescherming. Een hekwerk van 2 meter hoog en op 1,5 meter uit de kroonprojectie biedt bescherming aan zowel de bovengrondse als ondergrondse delen van de boom. Niet altijd is het plaatsen van een hekwerk mogelijk. Dan zijn andere maatregelen nodig. Daarbij kan gedacht worden aan het vermijden van werkzaamheden en opslag in de directe nabijheid van de boom en de opslag van schadelijke stoffen onder de boom. In sommige gevallen is het nodig dat de boom gesnoeid wordt. Dit kan alleen met toestemming van de boombeheerder en moet uitgevoerd worden door vakbekwame boomverzorgers.

Grondwerk
Bij grondwerk hebben we met veel verschillende werkzaamheden te maken. Zo kunnen we denken aan graven bij wegenaanleg, leggen van kabels, ophogen van dijken of verlagen van maaivelden. In bijna alle gevallen krijgen we te maken met wortelschade.

Wortelschade
Wanneer graafwerk in of vlakbij de kroonprojectie plaatsvindt, is het slim om van tevoren in te schatten hoe groot de schade aan het wortelstelsel zal zijn. Als er zoveel wortels verloren gaan waardoor de stabiliteit en conditie van de boom in het geding komen, heeft het sparen van de boom geen zin. Door een zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van het werk kan veel schade worden voorkomen. Dat deel is weer geborgd in een bomen effect analyse BEA.

Wil jij jouw vakkennis over boomverzorging op peil houden of vergroten? Neem eens kijkje op onze website. Graag informeren we je over onze opleidingen.

Schrijf een reactie op dit bericht